Adatkezelési szabályzat » Adatkezelési szabályzat

Forest kft adatkezelési szabályzat
 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Forest Kft 6721 Szeged Brüsszeli krt. 6/B az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII tv. rendelkezései alapján,figyelemmel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében írtakra is az alábbi adatkezelési szabályzatot alkotja:

A Kft személyes adatot, csak munkavállalói illetve a vele egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyba kerülő személyekre nézve, továbbá a Kft tevékenységével összefüggésben , a Kft-vel kapcsolatba kerülő személyek tekintetében kerülnek felvételre, rögzítésre, kezelésre, tárolásra, továbbításra elektronikus és papír formában és az így rögzített személyes adat csak és kizárólag a Kft működtetése és tevékenységhez, valamit jogszabályi kötelességes teljesítéséhez kapcsolódó céljai által meghatározott körben és ennek megfelelő, feltétlenül szükséges mértékben kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor ha az érintett egyértelmű, önkéntes, megerősítő cselekedettel: írásbeli nyilatkozattal -ideértve az elektronikus úton tett nyilatkozatot is- , vagy az adatkezelő által kétséget kizáróan bizonyíthatóan szóban, önkéntes , konkrét , megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásást adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezelését lehetővé tevő jogcímen alapszik. Írásbeli hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett az adatkezelő honlapján az erre a célra szolgáló négyzetet, vagy más formátumú ábrát megjelöli.

Rackhost.hu